Logo kancelarii prawnej w Końskich - Grzegorz Słowik

Windykacja należności

Dokument windykacyjny leżący na stole

Proces odzyskiwania należności

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do odzyskania należności lub rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Sytuacja gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego, pisemnego, bądź naraził nas na szkodę i powoduje, że stajemy się Wierzycielem czyli osobą, której przysługuje roszczenie.

Roszczenia można dochodzić na drodze polubownej, ale jeśli to nie nastąpi, pozostaje droga sądowa. Skierowanie pozwu spełniającego warunki formalne do sądu, prowadzenie sprawy przed sądem wymaga znajomości obowiązujących procedur umożliwiających również ewentualne zaskarżenie niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć w odpowiednim terminie.

Możemy również znaleźć się w sytuacji odwrotnej to jest gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie, bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza, bądź prowadzi już egzekucję, to wówczas stajemy się Dłużnikami.

Zarówno Wierzyciel jak i Dłużnik może dochodzić swych praw na drodze sądowej. Ważne jest aby dokładnie określić roszczenie i w odpowiedniej formie skierować go do Sądu, tak aby po zakończeniu sprawy sądowej prowadzić skuteczną egzekucję, bądź wybrać sposób obrony przed tą egzekucją.

To jaką drogę wybierzemy i czy będziemy umieli skutecznie odzyskać swoje należności, zależy tylko od nas.